LOCURI DE MUNCA SUBVENTIONATE

Intreprinderile mici si mijlocii si microintreprinderile  vor primi subventii europene pentru tinerii absolventi din promotia 2014 pe care ii vor angaja, in cadrul unei scheme de minimis lansata recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

Absolventii de licee si universitati ar putea beneficia la angajare de subventii in valoare de 900 de RON  net pentru absolventii cu studii medii si, respectiv, 1.300 de RON  net pentru cei cu studii superioare, acordate de stat din fonduri europene pentru o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni.employment_law_panel

Numărul orientativ de posturi pentru care se vor acorda subvenţii, în funcţie de categoria în care se

încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:

ÔÇó Pentru micro├«ntreprinderi ÔÇô 3 locuri de munc─â;

ÔÇó Pentru ├«ntreprinderile mijlocii ÔÇô 7 locuri de munc─â;

ÔÇó Pentru ├«ntreprinderile medii ÔÇô 15 locuri de munc─â.

Firmele se vor putea inscrie online in schema de minimis incepand din 6 iunie ora 10:00 si pana pe 11 iunie ora 16:00.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este eligibilă următoarea categorie debeneficiari:

 1. Departamentul pentru ├Äntreprinderi Mici ┼či Mijlocii, Mediu de Afaceri ┼či Turism

Grupul ţintă eligibil

În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte, grupul ţintă eligibil cuprinde următoareacategorie:

– Tineri absolven┼úi ( la primul loc de munc─â dup─â absolvire )

Grupul ţintă minim pentru fiecare cerere de finanţare este de 600 de persoane.

Dovada apartenen┼úei la grupul ┼úint─â se va putea realiza prin documentul care atest─â absolvirea├«n 2014 emis de unitatea ┼čcolar─â/ institu╚Ťia de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt superior de provenien┼ú─â a membruluide grup ┼úint─â ┼či contractul individual de munc─â.

Contractul individual de muncă trebuie să fie încheiat pe o perioadă de minim 1 an iar datasemnării trebuie să fie ulterioară datei de semnare a contractului de finanţare.În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili tinerii absolvenţi promoţia 2014.

Grupul ţintă eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai cetăţeni aistatelor membre UE cu domiciliul sau reședinţa legală în România

Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care  îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. Sunt legal constituite în România si îsi desfăsoară activitatea în România;
 2. Nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu  au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între Creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
 3. Nu înregistrează datorii publice si si-au plătit la timp taxele, obligaţiile si alte contribuţii  la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 4. Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip resjudicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 5. Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
 6. Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
 7. Este direct responsabilă de pregătirea si implementarea proiectului si nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
 8. Nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către beneficiarul  finantarii nerambursabile

(1) Valoarea minimă a ajutorului financiar ce poate fi solicitat de un IMM este de 4.000 euro (echivalentul în lei), fără a se depăsi valoarea maximă a ajutorului prevăzută la art.10 (2).

(2) Valoarea maxim─â total─â a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat ├«ntreprinderea unic─â pe o perioad─â de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali preceden╚Ťi si anul fiscal ├«n curs), cumulat─â cu valoarea aloc─ârii financiare acordate ├«n conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va dep─â┼či echivalentul ├«n lei a 200.000 Euro (100.000 Euro ├«n cazul ├«ntreprinderilor unice care efectueaz─â transport de m─ârfuri ├«n contul ter┼úilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplic─â indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urm─ârit si indiferent dac─â ajutorul este finan╚Ťat din surse na╚Ťionale sau comunitare.

Activitatile eligibile acestea sunt:

 • Programe de mentorat pentru tinerii absolventi (in prima etapa a primului loc de munca dupa absolvire);
 • Organizarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste, chestionare de interese/apritudini etc) utile pentru consilierea carierei;
 • Sprijin pentru intreprinderi in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa prin integrarea┬ápe piata muncii a tinerilor┬áabsolventi.

Beneficiarii schemei de minimis vor beneficia de subven┼úii care vizeaz─â plata salariilor noilor angaja┼úi ( angaja┼úi tineri) trebuie s─â se ├«nscrie ├«n categoria IMM, conform legisla┼úiei ├«n vigoare. Este responsabilitatea direct─â a solicitantului s─â faciliteze accesul la IMM uri ├«n cadrul procesului de implementare ┼či s─â probeze c─â, compania care va integra ├«n munc─â tineri absolven┼úi se ├«ncadreaz─â ├«n categoria IMM urilor.

Lista categoriilor de cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru aceast─â cerere de propuneri de proiecte sunturm─âtoarele:

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului:

Salarii ┼či asimilate acestora;

Onorarii (inclusiv taxele ┼či contribu┼úiile sociale aferente, conform legisla┼úiei ├«n vigoare);

Contribu┼úii sociale aferente cheltuielilor salariale ┼či cheltuielilor asimilate acestora (contribu┼úiiangaja┼úi ┼či angajatori).

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul ┼či diurna:

Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane);

Transport materiale ┼či echipamente;

Cazare;

Diurn─â (pentru personalul propriu).

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului:

Servicii de sonorizare;

Traducere ┼či interpretare;

Prelucrare date;

Achizi┼úionare de publica┼úii, c─âr┼úi, reviste de specialitate relevante pentru opera┼úiune, ├«n formattip─ârit ┼či/ sau electronic;

Concesiuni, brevete, licen┼úe, m─ârci comerciale, drepturi ┼či active similare;

Materiale consumabile;

4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate):

Cheltuieli aferente diverselor achizi╚Ťii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu areexpertiza necesar─â, inclusiv managementul proiectului ┼či consultan┼ú─â juridic─â;

Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vedereafurnizării unor servicii.

5. Taxe:

Taxe de participare la programe de formare/educaţie.

6. Cheltuieli pentru ├«nchirieri ┼či leasing, necesare derularii proiectului:

Închiriere (locaţii, bunuri);

Rate de leasing.

7. Subven┼úii (ajutoare, premii) ┼či burse:

7.1. Subven┼úii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studen┼úi, tineri absolven┼úi, ucenici ┼či ├«nso┼úitorii acestora

7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajatori:

a) subvenţii (ajutoare, premii) pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolvenţi

b) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajaţi, pe o perioadăstabilită în Ghidul solicitantului

c) alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi în programe deformare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în perioada de formare

7.3. Subven┼úii (ajutoare, premii) pentru angaja┼úii care fac parte din grupuri vulnerabile ┼či aunevoie de sprijin financiar suplimentar ├«n vederea particip─ârii la formarea profesional─â continu─âsau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care apar┼úin minorit─â┼úilor etnice, persoanecu dizabilit─â┼úi, persoane care tr─âiesc ├«n comunit─â┼úi izolate/s─ârace, alte persoane dezavantajate)

7.9. Premii în cadrul unor concursuri

8. Cheltuieli indirecte/ Cheltuieli generale de administraţie:

Cheltuieli aferente personalului administrativ, secretariat ┼či personalului auxiliar;

Utilităţi;

Servicii de administrare a cl─âdirilor;

Servicii de ├«ntre┼úinere ┼či reparare echipamente ┼či mijloace de transport;

Arhivare documente;

Amortizare active;

Cheltuieli financiare ┼či juridice (notariale);

Multiplicare, cu excep┼úia materialelor de informare ┼či publicitate;

Conectare la reţele informatice;

Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

Abonamente la publicaţii de specialitate;

Materiale consumabile;

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicareaunui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acestprocent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este maxim5% pentru beneficiarii instituţii publice.

9. Cheltuieli de informare ┼či publicitate:

Produc┼úia materialelor publicitare ┼či de informare;

Tip─ârirea/multiplicarea materialelor publicitare ┼či de informare;

Difuzarea materialelor publicitare ┼či de informare;

Dezvoltare/adaptare pagini web;

Închirierea de spaţiu publicitar.

10. Cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR):

Construcţii:

a) reabilitare/modernizare cl─âdiri;

Instalaţii tehnice;

Mobilier, aparatur─â, birotic─â, echipamente de protec┼úie a valorilor umane ┼či materiale;

Alte cheltuieli pentru investiţii.

 

Contribuţia solicitantului

Pentru această cerere de propuneri de proeicte, valoarea contribuţiei solicitantului reprezintă:

┬Ě 15% din valoarea total─â a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigur─ârilor sociale de stat ┼či ai bugetelor fondurilorspeciale ┼či entit─â┼úile aflate ├«n subordine sau ├«n coordonare finan┼úate integral dinbugetele acestora;

Contribu┼úia solicitantului reprezint─â procentajul din valoarea total─â a cheltuielilor eligibileaferente proiectului propus care va fi suportat de c─âtre dumneavoastr─â ├«n calitate de solicitant.Contribu┼úia proprie a solicitantului trebuie s─â fie realizat─â sub form─â financiar─â. ├Än cadrulproiectelor finan┼úate din POSDRU, contribu┼úia ├«n natur─â nu este eligibil─â.Valoarea contribu┼úiei proprii pentru proiect se stabileste ├«n func┼úie de tipul organiza┼úiei care arecalitatea de solicitant.Pe parcursul implement─ârii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesarederul─ârii proiectului, precum ┼či orice cheltuial─â suplimentar─â ce va ap─ârea ├«n timpulimplement─ârii proiectului vor fi suportate de c─âtre dumneavoastr─â ├«n calitate de beneficiar.

Durata schemei

Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la 31.03.2015 în limita  fondurilor alocate pentru această schemă.  Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de  1.000 întreprinderi.

Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte si beneficii:

 • cre┼čterea num─ârului persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au gasit un loc de munca
 • asigurarea unui proces facil de tranzi┼úie de la ┼čcoal─â la via┼úa activ─â
 • asigurarea unui cadru prin care tinerii pot dob├óndi un loc stabil de munca ;
 • cresterea numarului de intreprinderi care angajeaza absolventi