50%NERAMBURSABIL COSTURI SALARIALE 2014-2020

NOUA SCHEMA DE AJUTOR DE STAT:

STATUL FINANTEAZA 50% NERAMBURSABIL

COSTURILE  SALARIILOR MEDII BRUTE

 

Noua schema de ajutor de stat, intrata in vigoare la data de 08.05.2014,  are scopul de a finanta sub forma de sume nerambursabile costurile salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de minimum 20 de locuri de munca determinate de realizarea unei investitii initiale.

Schema de ajutor de stat a fost aprobata de Guvern in luna aprilie a fost publicat recent in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014. Este vorba despre HG nr. 332/2014, care a intrat in vigoare la data publicarii.Summa Consulting Salary

Conform actului normativ, se vor putea emite acorduri pentru finantare pana la data de 31 decembrie 2020. Plata ajutorului de stat se va efectua in perioada 2015-2025, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei.

Pentru acest program, statul va aloca un buget maxim de 2,7 miliarde de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:

 • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru 2014 – 2020;
 • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2025.

Se estimeaza ca vor beneficia de finantare in baza acestei scheme 1.500 de firme.

Cheltuieli eligibile vor fi costurile salariale, inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca. Totusi, pentru a beneficia de ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile, reglementarile recent intrate in vigoare stabilesc ca firmele vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • locurile de munca sunt create direct de un proiect de investitii;
 • locurile de munca sunt create dupa data primirii acordului pentru finantare, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data finalizarii investitiei.

Se vor lua in considerare locurile de munca nou-create in cazul in care intre angajati si angajator sau intreprinderi asociate acestuia nu exista raporturi de munca in ultimele 12 luni anterior datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare. De asemenea, locurile de munca create se vor pastra pentru o perioada minima de 5 ani in cazul intreprinderilor mari si de 3 ani in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.

In plus, ajutorul de stat se va acorda in raport cu cheltuielile eligibile si in limita intensitatii maxime admisibile. Mai exact, nivelul maxim al ajutorului de stat de care va putea beneficia o intreprindere, in cadrul schemei, in raport cu cheltuielile eligibile este urmatorul:

 • pentru regiunea Bucuresti: echivalentul in lei a 11,25 milioane de euro in perioada 2014-2017 si echivalentul in lei a 7,5 milioane de euro in perioada 2018-2018;
 • pentru regiunile¬†Vest si Ilfov: echivelentul in lei a 26,25 milioane de euro in perioada 2014-2020;
 • pentru regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia: echivalentul in lei a 37,5 milioane de euro.

Criterii de eligibilitate

Vor putea beneficia de ajutor de stat in baza schemei intreprinderile care vor indeplini cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, urmatoarele criterii de eligibilitate, cuprinse in actul normativ:

 • sunt inregistrate potrivit¬†Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • realizeaza¬†o investitie initiala in Romania;
 • nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 • nu intra in categoria ‚Äěintreprinderilor in dificultate‚ÄĚ;
 • nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu fac obiectul unor decizii¬†de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale si necorporale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii;
 • nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii doi ani inregistratii cererii¬†de acord pentru finantare si, la momentul inregistratii¬†cererii, nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale.

In plus, intreprinderile in activitate vor putea beneficia de ajutor de stat in baza schemei daca indeplinesc cumulativ la data inregistrarii cererii urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egala cu 1% in ultimul exercitiu financiar incheiat;
 • au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.

In cazul intreprinderilor nou-infiintate, acestea vor putea beneficia de ajutor de stat in baza schemei daca indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, criteriile mentionate anterior, dar si pe urmatoarele:

 • au capital social subscris varsat in valoare de minimum 30.000 lei;
 • nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare o alta intreprindere inregistrata conform¬†Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara sau a desfaŇüurat activitatea pentru care solicita finantare.

De asemenea, investitiile realizate de firme in cadrul schemei trebuie sa fie considerate investitii initiale, sa conduca la crearea, pentru fiecare locatie a realizarii investitiei, a cel putin 20 de locuri de munca dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati

Cum se va acorda ajutorul de stat?

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, societatile vor trebui sa obtina un acord pentru finantare din partea Ministerului Finantelor. In acest sens vor trebui sa depuna cereri de acord pentru finantare in cadrul unei sesiuni organizata de MFP si care va dura 20 de zile lucratoare, cu posibilitatea prelungirii, se mentioneaza in documentul recent publicat in Monitorul Oficial.

ETAPA 1

In cadrul sesiunii de inregistrare, intreprinderile vor transmite la Registratura generala a Ministerului Finantelor, prin posta cu confirmare de primire, urmatoarele documente necesare primei etape de evaluare:

 • cerere de acord pentru finantare;
 • declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;
 • certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea, in care sa se mentioneze cel putin urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii si data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia;
 • situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, in copie, dupa caz;
 • plan de creare a locurilor de munca, care se transmite si in format electronic;
 • certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
 • certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
 • imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, in cazul in care o alta¬† persoana decat acesta semneaza cererea de acord pentru finantare;
 • act de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea, in copie;
 • opis cu documentele transmise.

Mai departe, MFP va analiza documentele trimise si va calcula un punctaj, astfel incat selectarea firmelor se va realiza in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. Dupa aceea va publica pe site-ul sau rezultatele si va trimite firmelor o scrisoare de instiintate

ETAPA 2

Societatile selectate vor transmite la Registratura generala a Ministerului Finantelor, prin posta cu confirmare de primire, in maximum 30 de zile lucratoare de la data primirii scrisorii de instiintare, urmatoarele acte pentru evaluare:

 • plan de afaceri din care sa rezulte viabilitatea investitiei pentru care se solicita finantarea si eficienta economica a intreprinderii;
 • documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;
 • opis cu documentele transmise.

Dupa ce Finantele vor verifica si aceste documente, vor transmite firmelor solicitante acordul pentru finantare, se arata in actul normativ.

ETAPA 3

Totusi, pentru a primi banii, firmele vor trebui sa mai transmita catre Registratura generala a Ministerului Finantelor, prin posta cu confirmare de primire, o noua serie de documente. Conform actului normativ este vorba despre:

 • cerere de plata a ajutorului de stat insotita de documentele justificative;
 • stadiul crearii si mentinerii locurilor de munca;
 • declaratie pe propria raspundere privind realizarea investitiei;
 • stadiul mentinerii investitiei initiale, daca este cazul;
 • situatii financiare anuale aprobate, corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, in copie, dupa caz;
 • certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
 • certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
 • confirmarea de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala ‚Äď Activitatea de Trezorerie Ňüi Contabilitate Publica in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea, a deschiderii contului pentru¬†cod IBAN 50.70 ‚ÄúDisponibil din subventii si transferuri‚ÄĚ, in copie;
 • opis cu documentele transmise.

Intr-un an calendaristic, intreprinderea poate transmite maximum 4 cereri de plata a ajutorului de stat, se precizeaza in noile dispozitii.

MFP va vira efectiv banii in termen de¬†maximum 45 de zile lucratoare¬†de la data la care cererea de plata a ajutorului de stat este considerata completa, in¬†contul 50.70 ‚ÄúDisponibil din subventii si transferuri‚ÄĚ, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de stat.