LOCURI DE MUNCA SUBVENTIONATE

Intreprinderile mici si mijlocii si microintreprinderile  vor primi subventii europene pentru tinerii absolventi din promotia 2014 pe care ii vor angaja, in cadrul unei scheme de minimis lansata recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

Absolventii de licee si universitati ar putea beneficia la angajare de subventii in valoare de 900 de RON  net pentru absolventii cu studii medii si, respectiv, 1.300 de RON  net pentru cei cu studii superioare, acordate de stat din fonduri europene pentru o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni.employment_law_panel

Numărul orientativ de posturi pentru care se vor acorda subvenţii, în funcţie de categoria în care se

încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:

• Pentru microîntreprinderi – 3 locuri de muncă;

• Pentru întreprinderile mijlocii – 7 locuri de muncă;

• Pentru întreprinderile medii – 15 locuri de muncă.

Firmele se vor putea inscrie online in schema de minimis incepand din 6 iunie ora 10:00 si pana pe 11 iunie ora 16:00.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este eligibilă următoarea categorie debeneficiari:

 1. Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism

Grupul ţintă eligibil

În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte, grupul ţintă eligibil cuprinde următoareacategorie:

– Tineri absolvenţi ( la primul loc de muncă după absolvire )

Grupul ţintă minim pentru fiecare cerere de finanţare este de 600 de persoane.

Dovada apartenenţei la grupul ţintă se va putea realiza prin documentul care atestă absolvireaîn 2014 emis de unitatea şcolară/ instituția de învățământ superior de provenienţă a membruluide grup ţintă şi contractul individual de muncă.

Contractul individual de muncă trebuie să fie încheiat pe o perioadă de minim 1 an iar datasemnării trebuie să fie ulterioară datei de semnare a contractului de finanţare.În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili tinerii absolvenţi promoţia 2014.

Grupul ţintă eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai cetăţeni aistatelor membre UE cu domiciliul sau reședinţa legală în România

Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care  îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. Sunt legal constituite în România si îsi desfăsoară activitatea în România;
 2. Nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu  au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între Creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
 3. Nu înregistrează datorii publice si si-au plătit la timp taxele, obligaţiile si alte contribuţii  la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 4. Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip resjudicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 5. Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
 6. Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
 7. Este direct responsabilă de pregătirea si implementarea proiectului si nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
 8. Nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către beneficiarul  finantarii nerambursabile

(1) Valoarea minimă a ajutorului financiar ce poate fi solicitat de un IMM este de 4.000 euro (echivalentul în lei), fără a se depăsi valoarea maximă a ajutorului prevăzută la art.10 (2).

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți si anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

Activitatile eligibile acestea sunt:

 • Programe de mentorat pentru tinerii absolventi (in prima etapa a primului loc de munca dupa absolvire);
 • Organizarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste, chestionare de interese/apritudini etc) utile pentru consilierea carierei;
 • Sprijin pentru intreprinderi in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa prin integrarea pe piata muncii a tinerilor absolventi.

Beneficiarii schemei de minimis vor beneficia de subvenţii care vizează plata salariilor noilor angajaţi ( angajaţi tineri) trebuie să se înscrie în categoria IMM, conform legislaţiei în vigoare. Este responsabilitatea directă a solicitantului să faciliteze accesul la IMM uri în cadrul procesului de implementare şi să probeze că, compania care va integra în muncă tineri absolvenţi se încadrează în categoria IMM urilor.

Lista categoriilor de cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte sunturmătoarele:

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului:

Salarii şi asimilate acestora;

Onorarii (inclusiv taxele şi contribuţiile sociale aferente, conform legislaţiei în vigoare);

Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţiiangajaţi şi angajatori).

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna:

Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane);

Transport materiale şi echipamente;

Cazare;

Diurnă (pentru personalul propriu).

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului:

Servicii de sonorizare;

Traducere şi interpretare;

Prelucrare date;

Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în formattipărit şi/ sau electronic;

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare;

Materiale consumabile;

4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate):

Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu areexpertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică;

Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vedereafurnizării unor servicii.

5. Taxe:

Taxe de participare la programe de formare/educaţie.

6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derularii proiectului:

Închiriere (locaţii, bunuri);

Rate de leasing.

7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse:

7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi însoţitorii acestora

7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajatori:

a) subvenţii (ajutoare, premii) pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolvenţi

b) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajaţi, pe o perioadăstabilită în Ghidul solicitantului

c) alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi în programe deformare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în perioada de formare

7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi aunevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuăsau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoanecu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate)

7.9. Premii în cadrul unor concursuri

8. Cheltuieli indirecte/ Cheltuieli generale de administraţie:

Cheltuieli aferente personalului administrativ, secretariat şi personalului auxiliar;

Utilităţi;

Servicii de administrare a clădirilor;

Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport;

Arhivare documente;

Amortizare active;

Cheltuieli financiare şi juridice (notariale);

Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate;

Conectare la reţele informatice;

Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

Abonamente la publicaţii de specialitate;

Materiale consumabile;

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicareaunui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acestprocent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este maxim5% pentru beneficiarii instituţii publice.

9. Cheltuieli de informare şi publicitate:

Producţia materialelor publicitare şi de informare;

Tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare;

Difuzarea materialelor publicitare şi de informare;

Dezvoltare/adaptare pagini web;

Închirierea de spaţiu publicitar.

10. Cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR):

Construcţii:

a) reabilitare/modernizare clădiri;

Instalaţii tehnice;

Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale;

Alte cheltuieli pentru investiţii.

 

Contribuţia solicitantului

Pentru această cerere de propuneri de proeicte, valoarea contribuţiei solicitantului reprezintă:

· 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilorspeciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral dinbugetele acestora;

Contribuţia solicitantului reprezintă procentajul din valoarea totală a cheltuielilor eligibileaferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant.Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrulproiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.Valoarea contribuţiei proprii pentru proiect se stabileste în funcţie de tipul organizaţiei care arecalitatea de solicitant.Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesarederulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpulimplementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar.

Durata schemei

Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la 31.03.2015 în limita  fondurilor alocate pentru această schemă.  Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de  1.000 întreprinderi.

Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte si beneficii:

 • creşterea numărului persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au gasit un loc de munca
 • asigurarea unui proces facil de tranziţie de la şcoală la viaţa activă
 • asigurarea unui cadru prin care tinerii pot dobândi un loc stabil de munca ;
 • cresterea numarului de intreprinderi care angajeaza absolventi