SCHEME AJUTOR DE STAT


Dezvoltarea economica durabila- schema ajutor de statimages (1)

Costuri eligibile :

a) fie la imobilizările corporale şi/sau necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente;

b) fie la achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiţie.

Conditii de acordare:

1.Sa faca parte din una din urmatoarele categorii:

a)între 5 şi 10 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 50 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;

b) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 10 şi 20 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 100 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;

c) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 20 şi 30 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 200 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;

d) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 30 milioane euro, echivalent în lei, şi creează minim 300 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.

2. Sunt înregistrate conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România.

3. la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii viabil (cheltuielile se vor detalia: cantitate, preţ, valoare) şi un studiu tehnico-economic întocmit de o firmă de specialitate în domeniu prin care se face dovada eficienţei economice a investiţiei prin încadrarea în indicatorii prevăzuţi în Capitolul III din prezentul ghid;

Ajutorul regional pentru investiţii iniţiale este calculat prin referire:

– fie la costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale rezultate din proiectul de investiţie iniţială,

– fie la costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create**) în urma realizării proiectului de investiţie (costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou angajat, care includ salariul brut şi contribuţiile la asigurările sociale obligatorii, calculate pe o perioada de doi ani).

Acordarea ajutorului de stat pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia si a locurilor de munca nou create pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a investiţiei. Această condiţie nu împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 5 ani, datorită schimbării tehnologice rapide.În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investiţii;

b) locurile de muncă trebuie să fie create în trei ani de la finalizarea lucrărilor şi trebuie menţinute pe o perioadă de minim 5 ani de la data la care au fost ocupate.

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

50% din costurile aferente investiţiei iniţiale, sau din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou angajat.

Pentru investiţiile sau locurile de muncă realizate în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%.

Pentru întreprinderile din sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole şi care au mai puţin de 750 de angajaţi şi/sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane euro, intensitatea maxima este de 25% din costurile eligibile aferente investiţiei iniţiale.

 

Plata ajutorului de stat:

Alocările specifice individuale se acordă solicitanţilor selectaţi, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii pentru care a fost emis Acordul pentru finanţare.

Într-un an calendaristic fiecare solicitant poate depune maxim 4 cereri de eliberare a sumei nerambursabile. Cererea de eliberare a primei tranşe, însoţită de documentele justificative se depune după o perioadă de minim 3 luni de la demararea proiectului de investiţii.

Virarea efectivă a tranşelor din suma nerambursabilă se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maxim 45 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

 

Modificarea proiectului de investitii: se admit maxim 2 modificari cu obligatia de a informa Ministerul Finantelor Publice in maxim 10 zile de la modificare.

Revocarea acordului de finantare:

Acordul pentru finanţare se revocă în situaţia în care:

a) întreprinderea procedează la orice altă modificare a proiectului de investiţii, peste numărul maxim de doua modificări, care poate fi luat în considerare pe parcursul întregii perioade de derulare a planului de investiţii;

b) întreprinderea nu a demarat proiectul de investiţii în termenul prevăzut în planul de investiţii (în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare);

c) întreprinderea nu a finalizat proiectul de investiţii în termenul  prevăzut în planul de investiţii;

d) întreprinderea nu a informat Ministerul Finanţelor Publice (în termen de 10 zile lucrătoare de la data când au intervenit modificările în planul de investiţii, anexând o fundamentare tehnico-economică).

 

 

TEL:0040-762552142 Ec Crisan Adelina